Navštívte jednu z našich predajní. Máte otázky? Zavolajte nám alebo napíšte email.
logo soas Slovenská obchodná asociácia stavebnín

Ochrana osobných údajov

Sme spoločnosť GARBIAR Stavebniny, s.r.o. so sídlom: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 63060/L
IČO: 47 400 072
IČ DPH: SK2023860465
DIČ: 2023860465
Sme platcovia DPH
Číslo účtu: SK14 0200 0000 0033 5761 0657
SWIFT: SUBASKBX
Zastúpená: Ing. Jozef Garbiar, konateľ
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Garbiar, konateľ
Tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby: 0905363384, garbiar@garbiar.sk
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
Osobné údaje zákazníka (príp. osôb konajúcich za zákazníka) poskytnuté zákazníkom pri uzavretí zmluvy alebo zaslaní objednávky budú spracovávané za účelom uzavretia a plnenia zmluvy a za účelom oprávnených záujmov správcu, a to po dobu trvania zmluvného vzťahu, a po jeho ukončení po dobu do úplného splnenia všetkých práv a povinností z tohoto zmluvného vzťahu vzniknutých
K spracovaniu nie je potrebný súhlas dotknutej osoby, nakoľko v zmysle čl. 6 ods. 1 písm b) nariadenia GDPR) sa jedná o spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm f) nariadenia GDPR) sa jedná o spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov správcu. V súlade s čl. 6 ods. 1 písm f) nariadenia GDPR, môžu byť osobné údaje spracovávané takisto za účelom priameho marketingu, a to až do doby uplatnenia námietky podľa čl. 21 nariadenia GDPR. Dotknutá osoba má voči správcovi právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo výmaz, právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu.